Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
Општа медицина... Физикална медицина... Интерна медицина... Кардиологија... Гинекологија... ОРЛ... Офталмологија... Неуропсихијатрија... Психолог... Медицина рада... Саобраћајна медицина... Рендген дијагностика... Ултразвучна дијагностика... Лабораторија... Апотека... Превијалиште...

Изабрани лекар

Образац за изабраног лекара
Преузмите овде образац, тј. изјаву о избору и промени изабраног лекара у [PDF] формату!
Законом о здравственом осигурању Републике Србије одређено је право осигураника на слободан избор здравствене установе и слободан избор лекара у Дому здравља на подручју матичне филијале Републичког завода за здравствену заштиту или на подручју пребивалишта, односно боравишта.

Изабрани лекар је доктор медицине или доктор медицине специјалиста за област опште медицине, односно специјалиста медицине рада; доктор медицине специјалиста педијатрије; доктор медицине специјалиста гинекологије; доктор стоматологије.

Осигурано лице може имати само једног изабраног лекара из ових области.

Осигурано лице се приликом прве посете опредељује за изабраног лекара на, по правилу, период од једне календарске године. Осигурано лице може променити изабраног лекара и пре истека овог периода.

Осигурано лице се опредељује за изабраног лекара тако што попуњава и потписује образац изјаве о избору или промени лекара (Образац ИЛ). Једном дата изјава о избору лекара се, по истеку календарске године, аутоматски продужава све док се не да изјава о промени лекара.

Oсигурано лице може обавити здравствени преглед само код свог изабраног лекара, а изузетно код другог лекара уколико је изабрани лекар по неком основу одсутан.

Изабрани лекар:

 1. организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља осигураних лица, откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, обавља превентивне прегледе, мере и поступке, укључујући и здравствено васпитање, који су утврђени као право из обавезног здравственог осигурања:
 2. обавља прегледе и дајгностику;
 3. одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења осигураног лица;
 4. указује хитну медицинску помоћ;
 5. упућује осигурано лице на амбулантно-специјалистичке прегледе или у другу одговарајућу здравствену установу, прати ток лечења и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења и упућује на секундарни и терцијарни ниво здравствене заштите;
 6. одређује врсту и дужину кућог лечења и прати спровођење кућног лечења;
 7. прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничка помагала;
 8. спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља;
 9. води прописану медицинску документацију о лечењу и здравственом стању осигураног лица;
 10. даје оцену о здравственом стању и упућује осигурано лице на оцену радне способности, односно инвалидности;
 11. утврђује дужину привремене спречености за рад због болести и повреде осигураника до 30 дана спречености за рад и предлаже првостепеној лекарској комисији продужење привремене спречености за рад;
 12. предлаже првостепеној лекарској комисији да утврди потребу за рад са скраћеним радним временом у току лечења;
 13. утврђује потребу да осигураник има пратиоца за време путовања;
 14. утврђује потребу одсуствовања осигураника са посла ради неге члана уже породице;
 15. даје мишљење о томе да ли је осигураник намерно проузроковао неспособност за рад, односно да ли је оздрављење намерно спречио;
 16. даје налаз и мишљење о здравственом стању осигураног лица на основу чега се издаје потврда о здравственом стању осигураног лица ради коришћења здравствене заштите у иностранству;
 17. одређује употребу и врсту превозног средства за превоз болесника, с обзиром на његово здравствено стање;
 18. врши друге послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања.

Изабрани лекар гинеколог одређује старост трудноће ради остваривања права на одсуствовање са рада због трудноће и порођаја.

Изабрани лекар педијатар даје мишљење о здравственом стању детета ради остваривања права осигураника на одсуство са рада ради неге детета.