Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
Општа медицина... Физикална медицина... Интерна медицина... Кардиологија... Гинекологија... ОРЛ... Офталмологија... Неуропсихијатрија... Психолог... Медицина рада... Саобраћајна медицина... Рендген дијагностика... Ултразвучна дијагностика... Лабораторија... Апотека... Превијалиште...
Документа

О нама...

На овој страници можете пронаћи основне информације о нашој институцији и њеној организацији рада.

Више о самој делатности и услугама које пружамо нашим пацијентима можете прочитати овде.Златна значка

Криминалистичко-полицијска акедемија је са задовољством предложила, а Кабинет министра унутрашњих послова подржао предлог, да се на име дугогодишње успешне сарадње Заводу за здравствену заштиту радника МУП-а додели Златна значка Академије за допринос и афирмацију високог полицијског образовања.

Признање је уручено на свечаности Дана Академије коју су организовали Криминалистичко-полицијска академија и Министарство унутрашњих послова Републике Србије.


Информатор о раду
Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова


ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ

Информатор је сачињен према упутству за објављивање Информатора о раду државног органа ("Службени гласник" РС, бр. 57/05, од 5.7.2005. године) које је у примени од 13.7.2005.

Информатор издаје:

Завод за здравствену заштиту радника МУП-а
Адреса: Дурмиторска бр.9, 11000 Београд

Матични број: 07078978
ПИБ: 100182356
Шифра делатности: 85142
Текући рачун: 840-348667-78

Информатор је у електронској форми доступан на веб адреси Завода за здравствену заштиту радника МУП-а, www.zzzzmup.rs

Информатор је први пут објављен новембра 2010. године.

За тачност података одговоран Завод за здравствену заштиту радника МУП-а.

ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ЗАВОДА

Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова основан је Одлуком Владе Републике Србије о плану мреже здравствених установа ("Сл. гласник" РС, бр. 50/92, од 25.7.1992.). Завод је правно лице и има право да у правном промету закључује уговоре и врши друге правне послове и правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.

Завод за здравствену заштиту радника МУП-а обавља ванболничку здравствену делатност за потребе радника Министарства унутрашњих послова, републичких и савезних органа управе, пензионере, као и ученике и студенте који се школују за потребе Министарства унутрашњих послова.

У оквиру своје делатности Завод за здравствену заштиту радника МУП-а нарочито:


ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАВОДА

Органи управљања

Органи Завода за здравствену заштиту радника МУП-а су: Управни одбор, Надзорни одбор и директор Завода.

Органе управљања, у складу са законом, именује и разрешава Влада.

1. Управни одбор Завода

Управни одбор има пет чланова од којих су два из реда запослених у Заводу, а три члану су представници оснивача.Чланове Управног одбора Завода, из реда запослених, именује оснивач, на предлог Стручног савета Завода. Најмање један члан Управног одбора из реда запослених у Заводу мора бити здравствени радник са високом стручном спремом. Чланови Управног одбора Завода именују се на период од четири године.

Управни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова Управног одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора.

Управни одбор Завода: доноси Статут уз сагласност Владе; доноси друге опште акте у складу са законом; одлучује о пословању Завода; доноси програм рада и развоја; доноси финансијски план и годишњи обрачун Завода у складу са законом; усваја годишњи извештај о раду и пословању Завода; одлучује о коришћењу средстава Завода, у складу са законом; расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора; утврђује цене здравствених услуга које пружа Завод, а које нису утврђене уговором са Заводом за здравствено осигурање, односно Министарством здравља; доноси одлуке о кредитима у вези са текућим пословањем; доноси план набавке медицинске и друге опреме и одлучује о набавци и отуђењу основних средстава, у складу са законом; доноси план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника и обезбеђује услове за његово остварење; доноси пословник о свом раду; одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања у складу са законом; одлучује о изградњи и адаптацији објеката, као и о изворима средстава за ове радове, у складу са законом; разматра извештај о извршеној провери квалитета стручног рада; обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом Завода.

2. Надзорни одбор Завода

Надзорни одбор има три члана, од којих је један члан из реда запослених у Заводу, а два члана су представници оснивача. Чланови Надзорног одбора бирају се на период од четири године. Чланове Надзорног одбора из реда запослених у Заводу, Влада именује на предлог Стручног савета Завода.

Надзорни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова Надзорног одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.

Надзорни одбор:обавља надзор над радом и пословањем Завода; разматра периодичне, шестомесечне и годишње извештаје о раду и пословању Завода и завршни рачун; доноси Пословник о свом раду; врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Завода; утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Завода воде уредно и ускладу са порписима; обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом Завода.

3. Директор

Директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа Завод и одговоран је за законитост рада Завода. Директор Завода именује се на период од четири године, највише два пута узастопно.

Директор Завода: организује и руководи процесом рада Завода; извршава одлуке Управног и Надзорног одбора; подноси Управном одбору писмени тромесечни односно шестомесечни извештај о раду и пословању Завода; доноси акт о организацији и систематизацији послова у Заводу; именује чланове Стручног савета на предлог организационих јединица; именује чланове Етичког одбора на предлог Стручног савета; наредбодавац је за извршење финансијског плана и програма рада Завода; обезбеђује начин остваривања минимума процеса рада у Заводу у случају штрајка, у складу са законом; одлучује о свим правима и обавезама запослених из радног односа у складу са законом; одговара за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада; одговара за извршавање судских одлука и налога инспекцијских и других законом овлашћених органа; присуствује седницама Управног одбора без права одлучивања.

Стручни органи завода

Стручни органи Завода јесу: Стручни савет; Стручни колегијум; Етички одбор; Комисија за унапређење квалитета рада.

1. Стручни савет

Стручни савет јесте саветодавно тело директора и Управног одбора. Чланови стручног савета су здравствени радници са високом школском спремом које на предлог организационих јединица Завода именује директор. Стручни савет има пет чланова и чине га представници организационих јединица које обављају здравствену делатност. У раду Стручног савета учествује и главна сестра Завода.

Стручни савет: разматра и одлучује о питањима стручног рада Завода; предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Завода; предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника; предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Заводу; прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Заводу; доноси пословник о свом раду; обавља и друге послове у складу са законом.

2. Стручни колегијум

Стручни колегијум Завода је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове. Ставови, мишљења и предлози колегијума достављају се директору у писменој форми. Директор Завода сазива и руководи радом Стручног колегијума. Стручни колегијум може да заседа и у проширеном саставу. Директор одређује круг лица која, по потреби, присуствују Стручном колегијуму у проширеном саставу. Стручни колегијум доноси пословник о свом раду.

3. Етички одбор

Етички одбор је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике. Директор Завода именује Етички одбор на предлог Стручног савета. Етички одбор Завода има пет чланова од којих су три из реда запослених у Заводу, а два члана су представници грађана.

Етички одбор доноси пословник о раду. Етички одбор има председника.

Етички одбор Завода: прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности; прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија; доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности; врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите; разматра и друга етичка питања у обављању делатности Завода.

4. Комисија за унапређење квалитета рада

Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Заводу. Комисија за унапређење квалитета рада доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у Заводу. Комисију за унапређење квалитета рада чине представници свих организационих јединица.

Комисија за праћење, спровођење и унапређење Програма специфичне здравствене заштите радника МУП (у даљем тексту: Комисија) се стара и предузима све потребне мере да се Програм специфичне здравствене заштите из члана 145. Закона о полицији спроводи ефикасно, у складу са законом и правилима здравствене струке.

Комисију чине: Директор Завода; лекар специјалиста из службе медицине рада; лекар специјалиста из психолошко-психијатријског оделења.

Директор именује чланове Комисије и руководи њеним радом.

Организационе јединице Завода

У циљу рационалнијег и ефикаснијег обављања здравствене делатности, у Заводу се образују организационе јединице, и то:

  1. Служба за медицину рада;
  2. Служба за општу медицину и гинекологију;
  3. Служба за специјалистичко-консултативну делатност;
  4. Служба за медицинску дијагностику;
  5. Апотека;
  6. Служба за правне и економско-финансијске послове;
  7. Служба за техничке и друге сличне послове.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Финансијски извештаји Завода за здравствену заштиту радника МУП-а су транспарентни. У наставку можете погледати и преузети следеће извештаје:ПЛАН РАДА

СРЕДСТВА РАДА ЗАВОДА

Завод стиче средства за рад у складу са законом. Имовину Завода чини право коришћења, управљања и располагања имовином у државној својини која се односи на непокретне и покретне ствари, новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска права. Завод има у погледу коришћења, управљања и располагања имовином у државној својини обавезе и одговорности утврђене законом.

ПОДАЦИ У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА ЗАВОДА

О свом раду Завод обавештава јавност, у складу са законом. Информисање јавности о раду Завода врши директор, односно лице које он овласти.

Радно време Завода је сваког радног дана од 07-19 часова, суботом од 07-13 часова, а недељом од 07-13 часова само служба Опште медицине.

Адреса Завода: Дурмиторска бр. 9, 11000 Београд

Контакт телефони: (011) 3615-665, 3615-684, 3615-685, 3612-001, 3612-177

Електронска пошта: info@zzzzmup.rs